Chránená dielňa

Náhradné plnenie

Živana je nielen kamenný obchodík a e-shop, v ktorom vytvárame príjemné a ľudské pracovné prostredie, ale zároveň aj chránenou dielňou, kde podporujeme integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Našim cieľom je tvoriť originálne a jedlé darčeky, ktoré „osladia“ život nielen vám, ale aj vašim zamestnancom, kolegom či klientom.

Ak patríte k spoločnostiam a súkromným osobám, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov, ste povinní zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte minimálne 3,2% z celkového počtu zamestnancov. V opačnom prípade musíte ročne uhradiť štátu odvod/pokutu za každého chýbajúceho občana so ZPS vo výške 0,9 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Suma odvodu/pokuty je závislá od výšky priemernej mzdy, a preto sa, tak ako všetky ostatné odvody, z roka na rok zvyšuje.

Pomôžeme vám

náhradné plnenie

Ak nemáte možnosť zamestnávať občanov so ZPS, môžete plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. náhradným plnením. Nielenže si tým splníte zákonnú povinnosť, ušetríte svoje náklady (suma zákazky predstavuje 0,8 násobku celkovej ceny práce), ale zároveň získate hodnotný tovar a podporíte zamestnávanie občanov so ZPS.

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia.

Vďaka štatútu chránenej dielne Vám ponúkame možnosť 100%-ného využitia náhradného plnenia v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Aby sme Vám vedeli na daný rok vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení, objednaná služba musí byť vyplatená do konca kalendárneho roka, tzn.: do 31.12. Na úrad práce ho treba doručiť najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku, vždy za predchádzajúci kalendárny rok. S vyplnením tlačiva a všetkými potrebnými dokladmi Vám radi pomôžeme.

_MG_9291

Časté otázky ohľadne náhradného plnenia

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Potvrdenie o náhradnom plnení môže vydávať chránená dielňa (CHD). Za CHD sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorá je vyššia ako 40% a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Prevádzka CHD musí by schválená a povolená Úradom práce o odsúhlasená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Náhradné plnenie je možné získať zadaním zákazky, tzn.: objednaním služby alebo produktov od CHD. Zákazka musí byť zrealizovaná v tom istom roku, na ktorý chcete získať náhradné plnenie.
Áno, táto kombinácia je možná v prípade, že hodnota Vami zadanej zákazky CHD nedosahuje požadovanú výšku. Zvyšok môžete doplatiť zaplatením povinného odvodu.
Potvrdenie o náhradnom plnení môže CHD vystaviť len v tom prípade, že faktúra za objednané služby al. produkty bola uhradená do konca kalendárneho roka, tzn.: do 31.12.
Potvrdenie vydané CHD je nutné doručiť najneskôr do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka, vždy za predošlý kalendárny rok. Spolu s potvrdením musí zamestnávateľ doložiť ďalšie doklady, ktoré preukazujú náhradné plnenie, a to fotokópiou dokladu o zadaní zákazky ( napr. mailová objednávka, zmluva) fotokópiou dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankové účtu o platbe).
Ak sa stanete našim klientom, s vypĺňaním tlačív Vám radi pomôže. Zvyčajne ich vypĺňame do konca februára, v prípade potreby po zrealizovanej zákazke alebo v inom dohodnutom termíne.
Firmám a organizáciam ponúkame do kancelárií, zasadacích miestností, či na konferencie zdravú a produktívnu desiatu vo forme sušeného ovocia, orechov, čokolády a pod. Naša ponuka obsahuje aj darčekové balíčky, personalizované darčekové boxy, či baliace služby.
Na tovar, ktorý sa u nás zhodnocuje napr. balenie a výroba darčekových balíkov, či boxov je možné žiadať 100%-né náhradné plnenie. V prípade, že nedochádza k zhodnoteniu tovaru do náhradného plnenia si viete zahrnúť len 10% z hodnoty nakúpeného tovaru.
Jediná možnosť ako obísť zaplatenie povinného odvodu alebo náhradné plnenie je zamestnať občana so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS), ktorému potvrdenie musí vystaviť zdravotná poisťovňa. Takáto osoba musí mať mieru zníženia schopnosti vykonávať pracovnú činnosť od 40% do 70% alebo viac ako 70%. Osoby, ktoré sú zaradené do kategórie vyššej ako 70%, sa započítavajú ako 3 osoby (zamestnanci) s postihom od 40 do 70%.

Kontaktujte nás

Potrebujete náhradné plnenie?

Živana je nielen kamenný obchodík a e-shop, v ktorom vytvárame príjemné a ľudské pracovné prostredie, ale zároveň aj chránenou dielňou, kde podporujeme integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Našim cieľom je tvoriť originálne a jedlé darčeky, ktoré „osladia“ život nielen vám, ale aj vašim zamestnancom, kolegom či klientom.